Specjalności - II stopień, studia niestacjonarne

MCH

Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
Opis:

Specjalność Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych umożliwia studentom poszerzenie wiedzy o podstawy teoretyczne i pozwala nabyć umiejętności związane z eksploatacją i utrzymaniem ruchu oraz metodami diagnostyki maszyn. Student kończący specjalność jest przygotowany do projektowania, nadzorowania i diagnozowania maszyn, linii technologicznych stosowanych w przemyśle. Nabyte umiejętności pozwalają na racjonalne użytkowanie maszyn i systemów produkcyjnych, ich utrzymanie w ruchu,  ocenę niezawodności, jakości, bezpieczeństwa eksploatacji.

Przedmioty:
 • Zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn   10w  10lab
 • Metrologia diagnostyczna   10w  10lab
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów   10w  10lab
 • Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego   10w  10lab
 • Projektowanie systemów utrzymania ruchu   10w  10p      
Przedmioty obieralne:
 • Techniki eksploracji danych   8w  8lab
 • Zaawansowane systemy pomiarowe 8w  8lab
 • Niezawodność układów mechatronicznych 8w  8lab
 • Badanie i diagnostyka obrabiarek 8w  8lab
Obszary prac:
 • Diagnostyka maszyn
 • Projektowanie systemów utrzymania ruchu
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Urządzeń Mechatronicznych
 • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
 • Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

Konstrukcje mechatroniczne
Opis:

Specjalność, która umożliwia studentom poszerzenie wiedzy o podstawy teoretyczne, związane z konstruowaniem urządzeń mechatronicznych oraz o zagadnienia programowania urządzeń sterowanych numerycznie. Absolwent specjalności Konstrukcje Mechatroniczne jest przygotowany do projektowania konstrukcji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi np.: techniki wirtualne, szybkie prototypowanie, zastosowanie maszyn CNC i automatów pomiarowych.

Przedmioty:
 • Urządzenia sterowane numerycznie   10w  10p
 • Projektowanie urządzeń elektrohydraulicznych   10w  10p
 • Programowanie OSN   10w  10lab    
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów   10w  10lab        
 • Programowanie systemów informatycznych   20lab
Przedmioty obieralne:
 • Systemy wizyjne w procesach wytwórczych   8w  8ćw
 • Optyczne systemy pomiarowe   8w  8lab
 • Recykling   8w  8lab
 • MES II   8ćw  8p
 • Projektowanie w systemach CAD/CAM   8w  8p
Obszary prac:
 • Wpływ konstrukcji dyfuzora powietrza na badania termowizyjne kuchenek wolnostojących firmy AMICA
 • Konstrukcja urządzenia testującego stykowe przyrządy do pomiaru chropowatości powierzchni
 • Projekt przenośnika do elementów karoserii samochodowych
 • Projekt przyrządu do mocowania korpusu na obrabiarce
 • Konstrukcja robota przemysłowego do wykonywania precyzyjnych nacięć chirurgicznych
 • Konstrukcja mobilnego robota autonomicznego omijajacego przeszkody
 • Konstrukcja mobilnego robota autonomicznego poruszającego się do wybranego obiektu
 • Konstrukcja panelu dotykowego urządzenia mechatronicznego
 • Badania sterowania urządzeniem mechatronicznym za pomocą gestów dłoni
 • Układ testujący wiązkę do terapii laserowej o małej mocy
 • Konstrukcja stołu obrotowego NC z uchylną osią
 • Konstrukcja i sterowanie chwytakiem z cieczą magnetoreologiczną
 • Badania algorytmów sterujących wahadłem
 • Opracowanie oprogramowania sterownika pralki domowej
 • Konstrukcja bezprzewodowego komunikatora do urządzenia mechatronicznego
 • Projekt układu sterowania serwonapędem elektrohydraulicznym z wykorzystaniem sterowników B&R
 • Konstrukcja i sterowanie manipulatora o strukturze równoległej
 • Konstrukcja i sterowanie robota układającego kostkę Rubika
 • Konstrukcja i sterowanie chwytaka wielopalczastego typu dłoń
 • Projekt manipulatora do obsługi regału magazynowego
 • Projekt systemu mobilnego monitoringu
 • Projekt dżojstika do sterowania żurawiem HDS
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej (WBMiZ)
  • Zakład Urządzeń Mechatronicznych
  • Zakład Maszyn Technologicznych
  • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Dodatkowe Informacje:

MiBM

Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe
Opis:

Specjalność Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe obejmuje dwa obszary:

 • Diagnostyka i eksploatacja maszyn
 • Systemy pomiarowe

Diagnostyka i eksploatacja maszyn zajmuje się trzema aspektami:

 • oceną stanu: genezą (poszukiwanie przyczyn),
 • diagnozą (analiza stanu bieżącego),
 • prognozą - (przewidywanie uszkodzeń i awarii).

Diagnostyka i eksploatacja maszyn pozwala na racjonalne użytkowanie maszyn i systemów produkcyjnych, ich utrzymanie w ruchu,  ocenę niezawodności, jakości, bezpieczeństwa wyrobów. Diagnostyka i eksploatacja maszyn obejmuje  metody i urządzenia do badania maszyn i urządzeń, planowanie badań eksperymentalnych np. pomiary wibroakustyczne, termiczne (np. termowizyjne).

Systemy pomiarowe obejmują:

 • projektowanie projakościowe - możliwość dostosowania projektowanych wyrobów do wymagań i potrzeb klientów oraz do prowadzenia jego produkcji w warunkach optymalnych,
 • techniki pomiarowe - ocena wyrobów i procesów,
 • obróbkę danych z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • projektowanie i eksploatację systemów zarządzania
Przedmioty:
 • Diagnostyka energetyczna systemów (bio) mechanicznych   10w  10p
 • GPS i analiza wymiarów   10w  10ćw
 • Akustyka przemysłowa   10w  10lab
 • Diagnostyka techniczna i termalna   10w  20lab
Przedmioty obieralne:
 • Redukcja drgań i hałasu   8w  8lab
 • Systemy diagnostyki maszyn   8w  8lab
 • Technologie informatyczne w diagnostyce II   8w  8lab
 • Wibronika   8w  8lab
 • Nanometrologia   8w  8lab
 • Czujniki i przetworniki pomiarowe   8w  8lab
 • Optyczne systemy pomiarowe   8w  8lab
 • Nowoczesne techniki obrazowania w budowie maszyn   8w  8lab
Obszary prac:
 • Chropowatość powierzchni, pomiar 3D, próbkowanie spiralne, pomiary stykowe i bezstykowe, filtracja (przyrząd Form Talysurf)
 • Błędy kształtu i położenia, dokładność pomiaru, analiza harmoniczna,  (przyrządy Talycenta i Talyrond 73)
 • Dokładność kół zębatych, współpraca jednostronna, symulacja cyfrowa współpracy, odchylenie dynamiczne
 • Technika współrzędnościowa, dokładność WMP i ich atestacja, dokładność głowic pomiarowych, walidacja oprogramowań, pomiary błędów kształtu na współrzędnościowych maszynach pomiarowych, inżynieria odwrotna
 • Czujniki pneumatyczne, ocena właściwości metrologicznych, badania dokładności przyrządów, głowice pneumatyczne do pomiaru odchyłek
 • Diagnostyka termalna, badania obiektów, maszyn i urządzeń
 • Termowizja aktywna
 • Wykorzystanie sieci neuronowych w nadzorowaniu sprzętu pomiarowego
 • i analizach systemów pomiarowych
 • Systemy sterowania jakością wg norm ISO 9001:2000, zintegrowane systemy, procedury i księgi jakości, metody i urządzenia stosowane w sterowaniu jakością, systemy SPC
 • Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk pracy w zakładzie produkcyjnym i ich modernizacja
 • Ocena ryzyka zawodowego wybranego stanowiska  pracy
 • Ocena bezpieczeństwa maszyn na wybranym przykładzie
 • Zastosowanie modelowania rozmytego w diagnostyce maszyn
 • Badanie zagrożenia hałasem na wybranym stanowisku pracy
 • Diagnostyka energetyczna systemu człowiek - zmechanizowane narzędzie ręczne
 • Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy
 • Ocena czynników szkodliwych na wybranym stanowisku pracy
 • Analiza zagrożenia hałasem w wybranych pomieszczeniach
 • Rola wizji maszynowej w diagnostyce procesu wytwarzania
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
 • Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
Opis:

Absolwent specjalności Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania, poza wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu technologii maszyn, uzyskuje umiejętności:

 • wdrażania i użytkowania systemów komputerowych wspomagających prace różnych działów przedsiębiorstwa: planowania produkcji, konstrukcyjnego, technologicznego,
 • zastosowanie systemów wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu i badaniach symulacyjnych,
 • projektowania automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych obróbki i montażu.

Ukończenie specjalności pozwoli absolwentowi na opanowanie umiejętności doboru i użytkowania systemów komputerowych (CAD, CAD/CAM, CAPP, CAQ, PPC) wspomagających prace różnych działów przedsiębiorstwa: konstrukcyjnego, technologicznego, produkcji, jakości. Ponadto absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie programowania maszyn CNC oraz robotów a także projektowania systemów automatyzacji, elastycznego wytwarzania, nadzorowania i diagnostyki procesów wytwarzania.

Przedmioty:
 • Rapid Prototyping i Rapid Manufacturing   10w  10lab
 • Wirtualna rzeczywistość w projektowaniu   10w  10lab
 • Inżynieria odwrotna   10w  10lab
 • Programowanie robotów przemysłowych   10w  10lab  10p
Przedmioty obieralne:
 • Systemy wizyjne w procesach wytwórczych   8w  8ćw
 • Systemy informatyczne   8w  8lab
 • Zarządzanie cyklem życia wyrobu – PLM   8w  8lab
 • Optymalizacja procesów obróbki i montażu   8w  8lab
 • Projektowanie w systemach CAD/CAM   16p
Obszary prac:
 • Projektowanie, mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu
 • Optymalizacja, modelowanie oraz symulacja procesów technologicznych obróbki i montażu
 • Systemy CAx
Przykładowe tematy prac:
 • Ustalanie najkorzystniejszej (optymalnej) kolejności montażu części i zespołów maszyn
 • Wyrównoważenie (balansowanie) linii montażowych z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych, genetycznych i ewolucyjnych
 • Wykorzystanie systemów CAx do projektowania stanowisk montażu i symulacji procesu montażu
 • Opracowanie parametrycznych modeli bryłowych na podstawie chmury punktów
 • Opracowanie wariantów konstrukcyjnych w systemie FOD
 • Utworzenie bazy danych rur ogrzewania stosowanych w autobusach
 • Opracowanie modeli wyrobu w środowisku VR (Virtual Reality)
 • Symulacja pracy magazynu łączącego spawalnię z lakiernią dla różnych ilości produkowanych pojazdów
 • Metoda automatycznego programowania obrabiarek CNC w systemie CATIA V5
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Zakład Projektowania Technologii
Inżynieria mechaniczna
Opis:

Absolwent  specjalności  Inżynieria mechaniczna poza wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu obróbki skrawaniem i technologii maszyn, uzyskuje umiejętność projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu wspomaganego systemami CAx. Projekty wykonywane podczas studiów w powiązaniu z przemysłem umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania kompleksowych problemów w przedsiębiorstwie oraz nauczą nowoczesnego podejścia do projektowania procesów technologicznych i montażu przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Przedmioty:
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających   10w  10p
 • Eksploatacja narzędzi skrawających   10w  10lab
 • Modelowanie i optymalizacja procesów montażowych   10w  10lab
 • Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek   10w  10lab  10p
Przedmioty obieralne:
 • Inżynieria powierzchni   8w  8ćw
 • Systemy wizyjne w procesach wytwórczych   8w  8ćw
 • Elastyczne systemy wytwarzania   8w  8lab
 • Komputerowe projektowanie procesów technologicznych   8w  8lab
 • Nowoczesne techniki obrazowania w budowie maszyn   8w  8lab
Obszary prac:
 • Obróbka skrawaniem
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Montaż
 • Systemy CAx
Przykładowe tematy prac:
 • Projektowanie, mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu
 • Wykorzystanie systemów CAx do projektowania stanowisk montażu i symulacji procesu montażu
 • Technologie uzębień i uzwojeń, badania eksploatacyjne narzędzi do obróbki kół zębatych
 • Kształtowanie warstwy wierzchniej
 • Badanie ostrzy skrawających niepowlekanych oraz powlekanych powłokami twardymi i supertwardymi
 • Optymalizacja, modelowanie oraz symulacja procesów technologicznych obróbki i montażu
 • Ustalanie najkorzystniejszej (optymalnej) kolejności montażu części i zespołów maszyn
 • Analiza technologiczności konstrukcji części, zespołów i wyrobów
 • Wyrównoważenie (balansowanie) linii montażowych z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych, genetycznych i ewolucyjnych
 • Porównanie wybranych operacji tokarskich i szlifierskich pod kątem ekonomiki obróbki, dokładności i jakości warstwy wierzchniej
 • Dobór materiałów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania stali nierdzewnych, żaroodpornych, stopów tytanu itp.
 • Porównanie parametrów skrawania, zalecanych przez różnych producentów narzędzi, analizy ekonomiczne
 • Zastosowanie różnych narzędzi z powierzchniami diamentowymi
 • Postęp w stosowaniu różnych powłok przeciwzużyciowych na narzędziach skrawających
 • Analiza naprężeń w warstwie wierzchniej po różnych operacjach technologicznych
 • Obróbka skrawaniem z dużymi prędkościami (HSM)
 • Laserowe wspomaganie obróbki (Laser Assisted Machining)
 • Zastosowanie zaawansowanych materiałów narzędziowych w obróbce skrawaniem różnych materiałów
 • Narzędzia do obróbki zahartowanej stali i żeliwa
 • Minimalna grubość warstwy skrawanej i jej aspekty praktyczne
 • Nadzorowanie procesu skrawania z wykorzystaniem sieci neuronowych
 • Nowe konstrukcje głowic frezarskich do obróbki zgrubnej i dokładnej
 • Nowe rozwiązania systemów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania
 • Aspekty ekonomiczne tzw. obróbki kompletnej
 • Frezowanie czołowe zahartowanych stali (problemy dokładności obróbki i zużycia narzędzi)
 • Dynamika frezowania walcowego i czołowego. Opracowanie programów symulacyjnych, weryfikacja doświadczalna modeli teoretycznych
 • Analiza dokładności otworów wierconych w zahartowanych stalach
 • Próby hybrydowej obróbki (laserowe hartowanie i toczenie) stali narzędziami konwencjonalnymi i specjalnymi
 • Mikrogeometria ostrzy narzędzi skrawających
 • Mikrogeometria powierzchni obrobionej po skrawaniu precyzyjnym
 • Prognozowanie chropowatości powierzchni obrobionej
 • Obróbka zahartowanych stali i żeliwa narzędziami z określoną geometrią ostrza (toczenie, frezowanie, wiercenie i rozwiercanie)
 • Dokładność obróbki zahartowanych stali
 • Próby sztywności statycznej i dynamicznej różnych elementów i zespołów obrabiarek i narzędzi
 • Wiertła do wiercenia zahartowanych stali
 • Projektowanie narzędzi składanych z wykorzystaniem systemów CAD
 • Opracowanie oprzyrządowania do analizy makro i mikrostruktur warstwy wierzchniej po zahartowaniu laserem i toczeniu
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej
  • Zakład Obróbki Skrawaniem
  • Zakład Projektowania Technologii
Konstrukcja maszyn i urządzeń
Opis:

Specjalność Konstrukcja maszyn i urządzeń jest przeznaczona dla studentów pragnących poznać nowoczesne metody projektowania maszyn oraz urządzeń technologicznych, w powiązaniu z ich wykonawstwem i badaniami. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do twórczej pracy konstrukcyjnej w szerokim zakresie tematycznym, w szczególności: obrabiarek CNC, oraz współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych.

Przedmioty:
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających   10w  10p
 • Projektowanie układów sterowania maszyn   10w  10lab
 • Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM   10lab  10p
 • Projektowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych   10w  10lab
 • Projektowanie modułowe   10p
Przedmioty obieralne:
 • Optymalizacja procesów obróbki i montażu   8w  8lab
 • Badanie i diagnostyka obrabiarek   8w  8lab
 • GPS i analiza wymiarów   8w  8lab
 • Rapid prototyping i rapid manufacturing   8w  8lab
 • MES II   8ćw  8p
 • Wibronika   8w  8lab
Obszary prac:
 • Projektowanie maszyn i urządzeń stosowanych zwłaszcza w budowie maszyn
 • Projektowanie oprzyrządowania technologicznego
 • Projektowanie stanowisk produkcyjnych
Przykładowe tematy prac:
 • Projekt żyrostatu wspomagającego trening kajakarzy
 • Konstrukcja zespołu ruchu obrotowego części w procesie obróbki powierzchniowej
 • Konstrukcja części mechanicznej gokarta z napędem nożnym wspomaganym elektrycznie
 • Konstrukcja urządzenia do zwijania taśmy ażurowej z tworzywa sztucznego
 • Projekt przewoźnej piły taśmowej do drewna
 • Konstrukcja szkieletu klasycznego niskowejściowego autobusu miejskiego na bazie autobusów MAN Lion’s City A21 i A78
 • Projekt oklejarki obrzeży płyt meblowych
 • Konstrukcja mechanizmu obrotu kopuły stanowiska do obserwacji ciał niebieskich
 • Konstrukcja urządzenia peryferyjnego wypalarki laserowej blach
 • Konstrukcja ruchomej głowicy oświetlenia projektorowego
 • Konstrukcja obrabiarki do obróbki długich przedmiotów
 • Automatyzacja stanowiska przykręcania zawiasów do drzwi przednich samochodu
 • Konstrukcja formy wtryskowej o zmiennej temperaturze pracy
 • Projekt rolkowej giętarki do blach
 • Opracowanie zautomatyzowanego stanowiska montażu złączki elektrycznej
 • Konstrukcja pojazdu zwiadowczego do pracy w trudnym terenie
 • Hydrauliczny układ odzysku energii w wózku widłowym
 • Projekt automatycznego magazynu do opon samochodowych
 • Analiza MES sztywności ramienia górnego robota przemysłowego
 • Konstrukcja samojezdnej wiertnicy geologicznej
 • Konstrukcja mieszalnika lemieszowego do sypkich wyrobów spożywczych
 • Modernizacja śluzy doprowadzającej tytoń w maszynie Protos 80
 • Konstrukcja automatycznej komory do napylania proszkowego
 • Konstrukcja prasy do produkcji brykietu opałowego
 • Konstrukcja przenośnej obrabiarki do kształtowania kołnierzy rur
 • Konstrukcja półautomatycznej giętarki do rur
 • Projekt urządzenia do cięcia materiałów miękkich
 • Projekt wykrawarki do wycinania kształtowego
 • Zautomatyzowane urządzenie do zatapiania drutu w świeczkach ozdobnych
 • Konstrukcja formy wtryskowej elementu rolety
 • Projekt plotera frezującego z przesuwnym stołem
 • Konstrukcja magazynu blach współpracującego z linią wycinającą laserowo
 • Stateczność płyty prostokątnej z otworem
 • Skręcanie prętów cienkościennych otwartych w ujęciu metody elementów skończonych
 • Analiza wytrzymałości ramy nośnej przenośnika taśmowego z zastosowaniem metody elementów skończonych
 • Konstrukcja i analiza wytrzymałościowa ramy nośnej przyczepy rolniczej
 • Wytrzymałość konstrukcji ramy cienkościennej symulatora pojazdu samochodowego
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych- właściwości okładziny kształtowanej liniowo
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych - właściwości okładziny kształtowanej mikroliniowo
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych - właściwości rdzeni z piany poliuretanowej
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych - wpływ grubości okładziny
 • Podpory poziomego zbiornika walcowego
 • Stateczność poziomego zbiornika podziemnego
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej
  • Zakład Maszyn Technologicznych
  • Zakład Projektowania Technologii
  • Zakład Urządzeń Mechatronicznych
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
  • Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
 • Instytut Technologii Materiałów
  • Zakład Tworzyw Sztucznych
  • Zakład Odlewnictwa
  • Zakład Obróbki Plastycznej
Technologia przetwarzania materiałów
Opis:

Absolwent specjalności Technologia przetwarzania materiałów uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod projektowania i sterowania procesami wytwarzania wyrobów z metali, tworzyw sztucznych oraz kompozytów. Absolwent tej specjalności ma wiedzę pozwalającą na kształtowanie wyrobów na drodze odlewania, obróbki plastycznej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych również z zastosowaniem systemów komputerowych CAD/CAE.  Student tej specjalności jest przygotowany do projektowania oraz kontroli procesu technologicznego.

Przedmioty:
 • Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych   10w  10lab
 • Procesy odlewnicze   10w  10lab
 • Procesy obróbki plastycznej   10w  10lab
 • Automatyzacja procesów przetwarzania materiałów   20w  10lab
Przedmioty obieralne:
 • Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego   8w  8p
 • Kształtowanie i kontrola jakości wyrobów   8w  8p
 • Metalowe kompozyty odlewane   8w  8lab
 • Metody badań materiałów polimerowych   8w  8lab
 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn do obróbki plastycznej   8w  8lab
Obszary prac:
 • Wpływ technologii na jakość wyrobów oraz wydajność procesu wytwarzania (projektowanie technologii)
 • Konstrukcja oprzyrządowania do wytwarzania wyrobów
 • Konstrukcja i wyposażenie stanowisk do wytwarzania wyrobów
 • Badania materiałów stosowanych w procesie technologicznym
 • Symulacja procesu wytwarzania wyrobów
 • Recykling
 • Planowanie i sterowanie produkcją - aspekty jakościowe, aspekty logistyczne
Przykładowe tematy prac:
 • Kontrola procesu odlewania ciśnieniowego
 • Ocena dokładności wymiarowej odlewów precyzyjnych
 • Charakterystyka odpadów masy formierskiej
 • Kontrola procesu technologicznego w odlewni żeliwa
 • Kontrola jakości odlewów żeliwnych dla przemysłu maszynowego
 • Proces metalurgiczny otrzymywania tytanu i jego stopów oraz wytwarzanie odlewów    i pian  tytanowych
 • Proces metalurgiczny wytapiania wybranego gatunku staliwa w piecu elektrycznym łukowym
 • Proces technologiczny wytwarzania rdzeni stosowanych  podczas wytwarzania odlewów staliwnych
 • Wytapianie staliwa chromowo-niklowego w piecu indukcyjnym
 • Projekt procesu technologicznego wybranego odlewu
 • Badanie wybranych właściwości rdzeni wytwarzanych w technologii cold box
 • Badanie wybranych właściwości rdzeni wytwarzanych w technologii hot box
 • Wytwarzanie odlewów kompozytowych z osnową ze stopów aluminium
 • Metody badań zanieczyszczeń  niemetalicznych aluminium i jego stopów
 • Projekt oprzyrządowania do wytwarzania form odlewniczych na przykładzie wybranego odlewu artystycznego
 • Projekt eksperymentalnego stanowiska do podciśnieniowego wypełniania form ciekłym metalem
 • Porównanie jakości cięcia blach stalowych wybranymi technikami
 • Regeneracja wybranych części maszyn metodami spawalniczymi
 • Technologia wytwarzania podzespołu stosowanego w samolocie bezzałogowym
 • Wpływ parametrów suszenia na właściwości regranulatów z PET
 • Wpływ technologii wytłaczania na strukturę polioksymetylenu modyfikowanego nanocząstkami POSS
 • Wpływ technologii wytłaczania na właściwości nanokompozytów  na bazie polioksymetylenu (POM)
 • Wpływ parametrów wtryskiwania na jakość wyrobów medycznych
 • Właściwości mieszanin polietylenu z poliamidem 6 modyfikowanych montmorylonitem
 • Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mieszanin polietylenu z poliamidem 6 modyfikowanych montmorylonitem
 • Rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych grzanych indukcyjnie
 • Identyfikacja wad materiałowych w warstwowych kompozytach konstrukcyjnych
 • Wytwarzanie i badania laminatów na osnowie z żywic konstrukcyjnych, w tym uniepalnionych
 • Technologia wytwarzania nakrętek z tworzyw sztucznych
 • Analiza porównawcza systemu wytwarzania różnych typów ram okiennych
 • Wpływ warunków wtryskiwania na właściwości wyrobów z poliwęglanów
 • Zaprojektowanie nowych elementów centrujących oraz kanałów wlewowych dla wybranych form wtryskowych
 • Badanie właściwości PA6 modyfikowanego POSS
 • Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów z modyfikowanego polipropylenu
 • Opracowanie technologii kształtowania osłony traka LT70
 • Analiza procesu wywijania obrzeży otworów metodą Flowdrill
 • Opracowanie technologii kształtowania elementów przewodzących bezpieczników topikowych
 • Konstrukcja narzędzi doświadczalnych i próby technologiczne ściskania rurowych elementów grzejnych
 • Korekta geometrii stempla do wyciskania denek samochodowych filtrów paliwa gazowego
 • Zaprojektowanie przyrządu do pomiaru kąta gięcia rur okrągłych
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Materiałów
  • Zakład Tworzyw Sztucznych
  • Zakład Odlewnictwa
  • Zakład Obróbki Plastycznej
Dodatkowe Informacje:

ZiIP

Informatyzacja produkcji
Opis:

Absolwent specjalności Informatyzacja Produkcji uzyskuje szeroką wiedzę na temat informatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz efektywnego wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. Nabywa umiejętności związane z:

 • projektowaniem systemów baz danych,
 • użytkowaniem i wdrażaniem systemów planowania i zarządzania produkcją klasy ERP,
 • wykorzystaniem komputerowych systemów inżynierskich w technicznym przygotowaniu produkcji z zastosowaniem  najnowszych metod projektowania wyrobu,
 • symulacji procesów produkcyjnych.
Przedmioty:
 • Komputerowe techniki rozwoju wyrobu   10w  20lab  10p
 • Systemy ERP   20lab
 • Zarządzanie cyklem życia wyrobu PLM   10w  10lab
 • Modelowanie procesów biznesowych   10w
Przedmioty obieralne:
 • Projektowanie w systemach CAD/CAM   8w  8lab
 • Data Mining w praktyce przemysłowej   8w  8lab
 • Systemy klasy CRM   8w  8lab
 • Praktyka projektowania w systemach CAD/CAE   8w  8p
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych   8w  8p
Obszary prac:

Tematy prac dyplomowych obejmują wykorzystanie technologii informatycznych do realizacji różnorodnych zadań w przedsiębiorstwach np. zarządzania zasobami, produkcją, wirtualizacji procesów, symulacji.

Przykładowe tematy prac:
 • Doskonalenie planowania produkcji w wybranej firmie branży motoryzacyjnej
 • Symulacja pracy elastycznego gniazda produkcyjnego
 • Analiza możliwości zastosowania paneli dotykowych w sterowaniu produkcją
 • Przegląd sposobów manipulacji obiektami w środowisku rzeczywistości wirtualnej
 • Zintegrowane strategie planowania produkcji i zaopatrzenia z wykorzystaniem systemu Dynamics AX
 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania do regeneracji głowic silników samochodowych
 • Projekt urządzenia do manipulacji obiektami w środowisku wirtualnym
 • Wirtualizacja procesów technologicznych wykonywania wyrobów i półwyrobów
 • Modelowanie i symulacja komputerowa procesów technologicznych w przetwarzaniu materiałów, szczególnie w odlewnictwie
 • Komputerowe prognozowanie struktury i stanu jej jakości oraz lokalnych właściwości mechanicznych dla potrzeb systemów sterowania jakością, szczególnie w odlewnictwie
 • Identyfikacja jakości wyrobów i półwyrobów za pomocą badań nieniszczących (NDT+), metodami VT, RT, MT, UT, PT, z uwzględnieniem raportowania badań i wprowadzania do systemów zarządzania jakością w ramach ERP
 • Eksperymentalne struktury i sposoby pozyskiwania danych produkcyjnych w integracji z systemami klasy ERP
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Instytut Technologii Mechanicznej
 • Laboratorium CAD/CAE Technologii Materiałów
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego
Opis:

Absolwent  specjalności  Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu oddziaływania logistyki na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.  Wiedza oraz umiejętności absolwenta tej specjalności pozwalają na podjęcie przez niego zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w których prawidłowo opracowane procesy logistyczne przyczyniają się do zwiększenia sprawności funkcjonowania i konkurencyjności.  

Przedmioty:
 • Logistyka II   14w  6p
 • Logistyka procesów eksploatacji systemów technicznych   10w  8ćw
 • Projektowanie systemów logistycznych   12w  10p
 • Logistyka transportu wewnętrznego   12w  8ćw  10p
Przedmioty obieralne:
 • Logistyka globalna   8w
 • Obsługa zamówień   8ćw
 • Gospodarka narzędziowa   8w  8p
 • Gospodarka sprzętem kontrolno – pomiarowym   8w  8p
Obszary prac:
 • Analiza systemu logistycznego produkcji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie (obsługa zamówień, wybór dostawców)
 • Logistyka procesów eksploatacji obiektów technicznych
 • Zarządzanie zapasami i magazynem w przedsiębiorstwie
 • Analiza kosztów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie
 • Zastosowanie systemów informatycznych w logistyce przedsiębiorstwa
 • Logistyka gospodarki odpadami
 • Analiza transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • Sterowanie produkcją w łańcuchu dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej
 • Instytut Technologii Materiałów
Systemy produkcyjne
Opis:

W programie specjalności Systemy produkcyjne położono większy nacisk na zagadnienia techniczne właściwe dla inżyniera, pełniącego funkcję menedżera procesów produkcyjnych. Przedmioty są tak dobrane, aby uzyskiwane wykształcenie techniczne było związane z umiejętnościami praktycznymi i wiedzą ogólną, pozwalającą na pracę na różnych stanowiskach. Absolwent zdobywa umiejętności projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych, uzyskując przygotowanie do pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Przedmioty:
 • Komputerowe projektowanie technologii   10w  10ćw  10lab
 • Sterowanie procesami wytwarzania   20w  20ćw
 • Systemy narzędziowe   10w  10lab
Przedmioty obieralne:
 • Zarządzanie zasobami do produkcji wyrobów   16w
 • Materiały produkcyjne   16w
 • Eksploatacja systemów produkcyjnych   8w  8ćw
 • Nowe materiały na narzędzia skrawające   8w  8lab
 • Planowanie jakości wyrobu (APQP)   8w  8p
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA)   8w  8lab
Obszary prac:
 • Analiza systemu produkcyjnego w wybranym zakładzie
 • Proces technologiczny wytwarzania wyrobu
 • Wykorzystanie systemów komputerowych wspomagających produkcję i zarządzanie
 • Wykonanie modernizacji systemu produkcyjnego w zakładzie produkcyjnym
 • Analiza procesu przygotowania produkcji
 • Analiza kosztów produkcji w wybranym zakładzie
 • Wpływ systemu produkcyjnego na:
  • jakość produkowanych wyrobów
  • logistykę przedsiębiorstwa
Przykładowe tematy prac:
 • Analiza możliwości i celowości wprowadzenia usprawnień  systemu produkcyjnego w wybranym zakładzie (analiza stanu istniejącego, propozycja wprowadzenia zmian, ocena skutków wprowadzonych zmian)
 • Konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji w wybranym zakładzie produkcji (zastosowanie technik przyrostowych - ocena efektów, zastosowanie technik virtual reality - ocena efektów itp.). Analiza rynkowego cyklu życia wyrobu.
 • Proekologiczne projektowanie wyrobów - studia przypadków, analiza możliwych rozwiązań oraz ich ocena
 • Analiza wariantowa (kryteria np. koszt, jakość, czas lub ocena wielokryterialna), opracowanie procesu technologicznego wytwarzania wyrobu (odlewnictwo, obróbka plastyczna, obróbka ubytkowa, montaż, przetwórstwo tworzyw sztucznych i inne), badanie i ocena procesów,
 • Wykorzystanie narzędzi oszczędnego wytwarzania (lean manufacturing) do usprawnienia działania systemu produkcyjnego - ocena efektów wprowadzanych zmian
 • Wykorzystanie narzędzi lean (w tym także 5S, SMED, TPM) do usprawniania pracy przedsiębiorstw usługowych, handlowych, a także jednostek administracji (lean office).
 • Opracowanie map strumienia wartości, wykorzystanie mapy do usprawnienia działania przedsiębiorstwa (identyfikacja zakłóceń, analiza czasu przejścia i czasu przetwarzania). Usprawnienia przepływu jako efekt analizy i poprawy istniejącej mapy strumienia wartości.
 • Analiza procesów wytwórczych uwzględniająca : czas realizacji procesów, zdolność jakościową procesów, koszty realizacji procesów.
 • Sterowanie procesami systemu produkcyjnego w przypadku przepływu pchającego oraz ssącego - analiza efektów
 • Analiza ograniczeń systemu produkcyjnego (wąskich gardeł), sterowanie pracą wąskiego gardła, analiza możliwości likwidacji wąskich gardeł - ocena zaproponowanych rozwiązań w tym analiza kosztów.
 • Opracowanie komputerowego programu (systemu) wspomagającego możliwości dokonania ocena zdolności produkcyjnej, optymalizacja jedno i wielokryterialna zdolności produkcyjnej.
 • Ocena innowacyjności produkowanych wyrobów lub realizowanych procesów podstawowych i pomocniczych (studia przypadków, propozycje zmian i ocena skutków proponowanych zmian).
 • Analiza procesów podejmowania decyzji (studia przypadków dotyczące różnych obszarów przedsiębiorstwa). Metody ścisłe (statystyczne, badania operacyjne itp.) wspomagające podejmowanie decyzji.
 • Procesy logistyczne przedsiębiorstwa (analiza kosztów procesów logistycznych, wyznaczanie zapasów bezpieczeństwa). Koncepcja JiT - uwarunkowania, możliwości wprowadzenia i ocena (studia przypadków).
 • Zarządzanie projektem (dla konkretnych projektów)  - metodyka zarządzania projektem (określenie obszaru projektu, szacowanie kosztów i czasu realizacji projektu, określenie zadań projektowych, opracowanie kamieni milowych, zastosowanie metod sieciowych wspomagających sterowanie projektem - PERT, CPM i inne). Zastosowanie technik informatycznych do wspomagania realizacji prac projektowych.
 • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie (TPM),
 • Ergonomia i diagnostyka maszyn:
 • Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk pracy w systemie produkcyjnym
 • Ocena ryzyka zawodowego wybranych stanowisk  pracy w systemie produkcyjnym
 • Ocena bezpieczeństwa maszyn na wybranym przykładzie
 • Badanie zagrożenia hałasem na wybranym stanowisku pracy
 • Diagnostyka energetyczna systemu człowiek - zmechanizowane narzędzie ręczne
 • Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy w systemie produkcyjnym
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Instytut Technologii Mechanicznej
  • Zakład Projektowania Technologii
  • Zakład Maszyn Technologicznych
  • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
  • Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
 • Instytut Technologii Materiałów
  • Zakład Tworzyw Sztucznych
  • Zakład Odlewnictwa
  • Zakład Obróbki Plastycznej
Dodatkowe Informacje:
Zarządzanie jakością
Opis:

W specjalności zarządzanie jakością główny nacisk będzie położony na projektowanie i eksploatację systemów zarządzania jakością. Absolwent specjalności nabywa umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, zapewnieniem oraz doskonaleniem jakości wyrobów i procesów w przedsiębiorstwie; projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje menedżerskie oraz techniczne ukierunkowane na zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Ma możliwość pracy jako pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, menedżer jakości, auditor wewnętrzny oraz w firmach doradczych.

Przedmioty:
 • Projektowanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością   10w  10p
 • Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem   10w
 • Statystyczne sterowanie procesami   20w  10p
 • Techniki organizatorskie w zarządzaniu jakością   20w  10ćw
Przedmioty obieralne:
 • Badania marketingowe   8w  8ćw
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA)   8w  8lab
 • Analiza danych z zastosowaniem pakietów statystycznych   8w  8lab
 • Zarządzanie wiedzą w inżynierii jakości   8w  8p
Obszary prac:
 • Metody oraz formy kontroli jakości w cyklu życia wybranego wyrobu
 • Badanie zdolności jakościowej maszyn i procesów
 • Analiza porównawcza TQM oraz Six – Sigma
 • System jakości w laboratorium
 • Projektowanie SZJ
 • Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa
 • Projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • Problemy wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania środowiskiem
 • Wykorzystanie metod i narzędzi jakości w rozwiązywaniu problemów jakościowych
 • Wykorzystanie technik organizatorskich do opisu, analizy oraz doskonalenia procesów przedsiębiorstwa
 • Analiza kosztów jakości w przedsiębiorstwie
 • Znaczenie kultury organizacji w kształtowaniu jakości procesów pracy
 • Badanie satysfakcji pracowników jako czynnika oddziałującego na jakość procesów pracy
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Dodatkowe Informacje: