Specjalności - I stopień, studia stacjonarne

IBM

Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych
Opis:

Student specjalności Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych poznaje zasady projektowania podzespołów urządzeń medycznych, w tym wykorzystania elektroniki, nabywając związane z tym umiejętności. Poznaje zasady diagnostyki medycznej i, przede wszystkim, stosowane urządzenia oraz zasady ich użytkowania.

Przedmioty:
 • Projektowanie podzespołów urządzeń medycznych 15w 30p
 • Wybrane elementy diagnostyki medycznej 15w 15l
 • Elektronika w urządzeniach medycznych 15w 15p
Przedmioty obieralne:
 • Zastosowania robotyki w medycynie 15w 15l
 • Techniki wirtualnej rzeczywistości w medycynie 15w 15l
 • Statystyczna analiza danych medycznych 15w 15l
 • Konstrukcja sprzętu siłowego i rekreacyjnego 15w 15p
Obszary prac:
 • tematy konstrukcyjne i związane z eksploatacją - elementów sprzętu medycznego, w tym rehabilitacyjnego, również rekreacyjnego, wózki, łóżka, elementy aparatury,
 • udoskonalenie produkcji i obsługi sprzętu medycznego,
 • udoskonalenie urządzeń diagnostycznych i oprzyrządowania obrazującego,
 • wykorzystanie współczesnego sprzętu i oprogramowania do poprawy skuteczności rehabilitacji i optymalizacji treningu,
 • projektowanie wyposażenia laboratoryjnego oraz innych środków służących do terapii,
 • modelowanie i analiza obliczeniowa urządzeń medycznych, symulacje numeryczne,
 • metody sztucznej inteligencji w zagadnieniach biomedycznych,
 • szeroka grupa problemów inżynierii biomedycznej.
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej,
 • Instytut Technologii Materiałów,
 • Instytut mechaniki Stosowanej,
 • inni pracownicy WIM i PP
Protetyka
Opis:

Student specjalności Protetyka uzyskuje umiejętności związane z projektowaniem implantów i protez, w tym z ich wytwarzaniem metodami szybkiego wytwarzania. Duże znaczenie ma uzyskiwana wiedza o materiałach i technologiach stosowanych w protetyce.

Przedmioty:
 • Projektowanie implantów i protez 15w 15l 15p
 • Szybkie prototypowanie w medycynie 15w 15l
 • Materiały i technologie w protetyce 15w 15p
Przedmioty obieralne:
 • Metody badań biomateriałów 15w 15l
 • Polimerowe materiały w zastosowaniach medycznych15w 15p
 • Materiały medyczne i ich utylizacja 15w 15p
Obszary prac:
 • modelowanie i symulacje w biomechanice płynów
 • modelowanie i symulacja właściwości biomateriałów i ich zastosowanie w implantologii
 • projektowanie i analiza mechaniczna endoprotez i ortez
 • modelowanie i symulacja wybranych części ciała ludzkiego
 • analiza chodu w normie i patologii w celu leczeniu osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • analiza obciążeń działających na układ szkieletowo kostny w celu zastosowania odpowiednich implantów
 • źródła i skutki działania na układ szkieletowo-mięśniowy sił powstałych w trakcie pracy w celu usprawnienia procesu projektowania przyjaznego środowiska pracy
 • biomateriały stosowane do produkcji sztucznych implantów i innych elementów stosowanych w leczeniu uszkodzeń tkanek organizmu człowieka
 • obrazowanie medyczne w modelowaniu różnego rodzaju narządów i tkanek
 • dobór i badania materiałów w protetyce i medycynie,
 • szybkie wytwarzanie metodami RP,
 • technologie wytwarzania protez,
 • badania symulacyjne związane z przepływem ciepła w organizmach żywych
 • szeroka grupa problemów inżynierii biomedycznej

Przykłady tematów:

 • Zastosowanie biomateriałów do produkcji implantów kostnych
 • Przegląd i analiza właściwości materiałów biomedycznych na przykładzie materiałów stosowanych do zespalania tkanek miękkich oraz materiałów opatrunkowych
 • Modelowanie i symulacja właściwości termicznych biomateriałów
 • Modelowanie i symulacja wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem
 • Modelowanie i symulacja właściwości mechanicznych biomateriałów
 • Propozycja konstrukcji stopy protezowej oraz analiza wytrzymałościowa
 • Projekt wybranej konstrukcji endoprotezy stawu kolanowego
 • Modelowanie i analiza mechaniczna deformacji protezy nogi
 • Modelowanie i analiza mechaniczna endoprotezy stawu biodrowego
 • Analiza rozkładu naprężeń w wybranych typach ortez kolanowych
 • Konstrukcja układu mechatronicznego protezy stawu kolanowego
 • Wybrane zagadnienia projektowania dynamicznej ortezy hybrydowej stawu kolanowego
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w rozpoznawaniu stanów emocjonalnych człowieka
 • Modelowanie i symulacja wybranych części ciała ludzkiego.
 • Zastosowanie obrazowania medycznego w modelowaniu tkanki kostnej
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Instytut Inżynierii Materiałowej,
 • Instytut Mechaniki Stosowanej,
 • inni pracownicy WBMiZ i PP
Dodatkowe Informacje:

MCH

Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
Opis:

Utrzymanie ruchu jest koniecznym działaniem każdego przedsiębiorstwa, niezbędne jego elementy to automatyzacja i nadzorowanie systemu produkcyjnego. Pozwala na zdecydowane wydłużenie bezawaryjnego użytkowania urządzeń m.in. poprzez ograniczenie tam, gdzie jest to konieczne i możliwe, bezpośredniego udziału człowieka oraz analizę danych charakteryzujących eksploatację. Absolwenci specjalności Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych będą przygotowani do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

W ramach zajęć przekazana będzie studentom wiedza i umiejętności dotyczące diagnozowania, automatyzacji i nadzorowania procesów produkcyjnych oraz organizacji utrzymania ruchu. Prace przejściowe i dyplomowe pozwolą na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich.

Przedmioty:
 • Systemy i urządzenia diagnostyki maszyn 15w 15l
 • Analiza wymiarów i GPS 15w 15l
 • Nadzorowanie sterowaniem procesami przemysłowymi 15w 15l
 • Organizacja utrzymania ruchu 15w 15l
Przedmioty obieralne:
 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn 15w 15l
 • Wibroakustyka 15w 15l
 • Wibronika 15w 15l
 • Systemy pomiarowe 15w 15l
 • Analiza wyników i szacowanie niepewności 15w 15l
 • Obróbka i analiza sygnałów pomiarowych 15w 15l
 • Programowanie w systemach CAD 15w 15l
Obszary prac:
 • Tworzenie systemów monitorowania stanu technicznego wybranych maszyn urządzeń lub ich podzespołów.
 • Opracowywania metodyki kontroli międzyoperacyjnej i poprodukcyjnej elementów maszyn i urządzeń lub testowania gotowych wytworów.
 • Poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych i prac konstrukcyjnych w zakresie budowy np. sensorów, urządzeń i przyrządów do monitorowania wybranych parametrów produkcyjnych.
 • Opracowywanie nowych technik i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów, pozwalających np. na detekcję i śledzenie zjawisk, które mogą być podstawą pozyskiwania informacji użytecznych w procesie nadzorowania, a także sterowania procesami produkcyjnymi .
 • Tworzenie aplikacji mobilnych np. telemonitoringu, powiadamiania o sytuacjach przed awaryjnych itp. a także zdalnego sterowania.
 • Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji procesu samouczenia i samoorganizacji systemów monitorująco-diagnozujących.
 • Zrobotyzowane systemy do analizy cech geometrycznych części maszyn i urządzeń.
 • Konstrukcja multisensorowego przyrządu do pomiaru odchyłki okrągłości i walcowości.
 • Konstrukcja systemów do pneumatycznych pomiarów wielkości geometrycznych.
 • Pneumatyczny system kontroli czynnej wielkości geometrycznych.
 • Zastosowanie termowizji do nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Zastosowania metod informatycznych do automatyzacji i nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Inteligentne układy pomiarowe do automatyzacji i nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Zdalne metody nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Opracowanie procedur diagnostycznych do oceny termalnej stanu technicznego maszyn i urządzeń.
 • Opracowanie rozwiązań pozwalających na przewidywania zjawisk termicznych.
 • Opracowanie procedur badawczych, oprogramowania oraz zastosowanie termowizji pasywnej i aktywnej do nadzoru i poprawy procesów produkcyjnych.
 • Ocena jakości wykonania oraz stanu zużycia części maszyn w skali nano, mikro i makro.
 • Inżynieria odwrotna pozwalająca na odtworzenie zużytych podzespołów lub konstrukcję ulepszonych rozwiązań.
 • Badania nieniszczące za pomocą pomiarowego rentgenowskiego tomografu komputerowego.
 • Ocena jakości montażu mechanizmów po oraz badania in-situ.
 • Ocena stopnia zużycia oraz zjawisk tribologicznych będących efektem eksploatacji.
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:

Zakład Wibroakustyki i Dynamiki Systemów, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych, Zakład Projektowania Technologii, Zakład Urządzeń Mechatronicznych

Konstrukcje mechatroniczne
Opis:

Specjalność umożliwia studentom poszerzenie wiedzy o podstawy teoretyczne, związane z konstruowaniem urządzeń mechanicznych oraz o zagadnienia wytrzymałościowe i badania dynamiki obiektów. Przygotowuje ich także do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi związanych z konstruowaniem, np.: techniki wirtualne, szybkie prototypowanie, zastosowanie maszyn CNC i automatów pomiarowych.

Przedmioty:
 • Modelowanie układów mechanicznych 15w 15l
 • Projektowanie mechatroniczne 15w 15p
 • Elektroniczne układy wykonawcze i pomiarowe 15w 15p
 • Sterowanie urządzeniami przemysłowymi 15w 15l
Przedmioty obieralne:
 • Urządzenia medyczne 15w 15l
 • Podstawy biometrii 15w 15l
 • Elektrohydraulika i elektropneumatyka 15w 15l
 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn 15w 15l
 • Środowisko wirtualne w projektowaniu 15w 15l
 • Rapid prototyping i rapid manufacturing 15w 15l
 • Napędy urządzeń mechatronicznych 15w 15p
Obszary prac:
 • Konstrukcja manipulatora do pobierania próbek laboratoryjnych z linii produkcyjnej
 • Konstrukcja automatycznej rozwieranej jednoskrzydłowej bramy wjazdowej z łamanym skrzydłem
 • Konstrukcja urządzenia do badania czołowych połączeń spawanych ultradźwiękami
 • Konstrukcja mechanicznej giętarki do rur
 • Konstrukcja części mechanicznej pojazdu wielośladowego
 • Samojezdna kosiarka sterowana modułem radiowym
 • Konstrukcja i sterowanie układu napędowego lustra słonecznego
 • Projekt napędu posuwowego maszyny do frezowania materiałów miękkich
 • Konstrukcja napędu automatycznych drzwi wahadłowych
 • Konstrukcja stanowiska do pomiarów odchyłek kształtu
 • Konstrukcja tempomatu adaptacyjnego
 • Konstrukcja obcinarki naddatków opakowań z tworzyw sztucznych
 • Projekt napędu i sterowania bramy przesuwnej
 • Projekt opuszczanej szafki kuchennej
 • System do akwizycji danych pomiarowych z głowicy laserowej
 • System do wyznaczania charakterystyki skokowej pneumatycznych przetworników długości
 • Komputerowy system sterowania napędem X−Y głowicy pomiarowej
 • Stanowisko badawcze do oceny właściwości dynamicznych przetworników pneumatycznych
 • Stanowisko do wyznaczania charakterystyki statycznej przetworników długości
 • Zastosowanie algorytmu rozpoznawania twarzy osób niepełnosprawnych w wideodomofonie
 • Konstrukcja urządzenia do zgniatania butelek PET
 • Konstrukcja bezdotykowego podajnika płynów
 • Identyfikowanie powierzchni w odlewie zmierzonym systemem fotogrametrycznym
 • Układ pomiarowy do poziomowania przedmiotu obrabianego
 • Stanowisko do symulacji sterowania procesem napełniania pojemnika
 • Konstrukcja głowicy obrotowej wykrywającej położenie źródła sygnału
 • Konstrukcja urządzenia sterującego pojazdem za pomocą gestów
 • System do pomiaru wałeczków łożyskowych
 • Projekt urządzenia do automatycznego strojenia gitary
 • Konstrukcja zdalnie sterowanego robota mobilnego
 • Konstrukcja inteligentnego panelu dotykowego
 • Moduł nastawczy pozycjonowania kamery termowizyjnej
 • Stanowisko do badania geometrycznych właściwości rozdzielczościowych systemów termowizyjnych
 • Stanowisko do badań hamulców z cieczą MR
 • Projekt chwytaka pneumatycznego zintegrowanego z systemem sterowania robota KUKA
 • Projekt przenośnika zintegrowanego z systemem sterowania robota KUKA
 • Konstrukcja stanowiska do pomiarów topografii powierzchni
 • Konstrukcja stanowiska do pomiarów gwintów drobnozwojnych
 • Konstrukcja zepsołów napędowych oraz zasilania modelu 3 osiowego manipulatora
 • Konstrukcja obcinarki naddatków technologicznych pojemników wytwarzanych z tworzyw sztucznych metodą rozdmuchu
 • Konstrukcja maszyny do napełniania korków higroskopijnym granulatem z silikażelu
 • Projekt konstrukcji mechanicznej manipulatora 5-osiowego
 • Konstrukcja frezarki CNC do płytek PCB
 • Konstrukcja sortownika z elementem decyzyjnym
 • Konstrukcja drukarki 3D wykorzustującej nić tworzywową
 • Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora drogą radiową
 • Sterowanie modelem manipulatora trzyosiowego
 • Projekt urządzenia mechatronicznego do frezowania w laminacie PCB
 • Stanowisko badawcze z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi
 • Projekt interferometrycznego światłowodowego czujnika temperatury
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Urządzeń Mechatronicznych
 • Zakład Maszyn Technologicznych
 • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Dodatkowe Informacje:

MiBM

Konstrukcja maszyn i urządzeń
Opis:

Specjalność Konstrukcja maszyn i urządzeń jest przeznaczona dla studentów pragnących poznać nowoczesne metody projektowania maszyn oraz urządzeń technologicznych, w powiązaniu z ich wykonawstwem i badaniami. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do twórczej pracy konstrukcyjnej w szerokim zakresie tematycznym, w szczególności: obrabiarek CNC, oraz współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych.

Przedmioty:
 • Oprzyrządowanie technologiczne 15w 15p
 • Projektowanie maszyn technologicznych 15w 15p
 • Wytrzymałość  konstrukcji cienkościennych 15w 15ćw
 • Metody obliczeniowe mechaniki konstrukcji 15w 15ćw
Przedmioty obieralne:
 • Stateczność konstrukcji 15w 15ćw
 • Programowanie robotów przemysłowych 15w 15l
 • Sterowniki przemysłowe 15w 15l
 • Elektrohydraulika i elektropneumatyka 15w 15l
 • Programowanie obrabiarek CNC 15w 15l
 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn 15w 15l
Obszary prac:
 • Konstrukcja automatycznej owijarki do palet
 • Konstrukcja urządzenia buforującego w linii technologicznej napełniania kremu
 • Opracowanie procedury badań w celu zakwalifikowania prototypu do wytwarzania przemysłowego
 • Konstrukcja formy do obtrysku elementów metalowych wykorzystywanych przy produkcji złączy elektrycznych
 • Konstrukcja urządzenia do wymiany klocków bocznych w linii do produkcji płyty warstwowej
 • Technologia obróbki korpusu na frezarce CNC z wykorzystaniem systemu FeatureCAM
 • Konstrukcja stołu do poziomowania odlewów
 • Konstrukcja automatycznego przyrządu frezarskiego do bazowania korpusów
 • Konstrukcja ogrodowej lampy wynurzalnej
 • Konstrukcja lekkiej sondy dynamicznej do badań gruntu
 • Projekt stołu obrotowego NC
 • Badania pracą centrum tokarskiego CTX 450 eco
 • Projekt tokarki do obróbki materiałów miękkich
 • Konstrukcja urządzenia usprawniającego opróżnianie worków w kontenerach IBC
 • Konstrukcja frezarki CNC do wycinania otworów w rurach PVC
 • Konstrukcja krępownika do blach wykorzystywanych do produkcji złączy elektrycznych
 • Przegląd obrabiarek do obróbki przedmiotów wielkogabarytowych
 • Modelowanie przekładni epicykloidalnej w systemach CAD
 • Konstrukcja wywrotnicy do samochodów ciężarowych 
 • Konstrukcja bezstopniowej przekładni do roweru trekingowego
 • Wybrane zagadnienia projektowania żurawia portowego
 • Analiza połączeń klejonych w konstrukcjach wielowarstwowych
 • Badania cienkościennych belek ceowych o niestandardowych półkach
 • Model belkowy i płytowy konstrukcji – porównanie wyników obliczeń statycznych
 • Statyka płyt podpartych punktowo w ujęciu metody elementów skończonych
 • Konstrukcja dwustronnej poziomej prasy hydraulicznej
 • Minimalizacja spiętrzenia naprężeń w dnie wypukłym ciśnieniowego zbiornika walcowego
 • Projekt i analiza termiczna zabudowy izolacyjnej linii produkcyjnej płyt trójwartstwowych
 • Instalacja hydrauliczna do produkcji pianki poliuretanowej. Analiza spełnianych funkcji i sposobu ich realizacji.
 • Wytrzymałość poziomych zbiorników cienkościennych o przekrojach kołowym lub prostokątnym
 • Wytrzymałość i stateczność słupa cienkościennego
 • Wytrzymałość belki cienkościennej
 • Wytrzymałość dna elipsoidalnego z króćcem
 • Wytrzymałość ramy płaskiej przestrzennie skręcanej
 • Wytrzymałość zbiornika kulistego na podstawie teorii grubościennych lub cienkościennych powłok
 • Wytrzymałość zbiornika walcowego na podstawie teorii grubościennych lub cienkościennych powłok
 • Wytrzymałość ramy przyczepy do przewozu rowerów wodnych
 • Wytrzymałość połączenia kołnierzowo - śrubowego
 • Wytrzymałość ramy gąsienicy maszyny do renowacji cieków wodnych
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Maszyn Technologicznych
 • Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Technologia maszyn
Opis:

Absolwent specjalności  technologia maszyn poza wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu  technologii maszyn, uzyskuje umiejętność wdrażania i użytkowania systemów komputerowych wspomagających prace różnych działów przedsiębiorstwa: planowania produkcji, konstrukcyjnego, technologicznego oraz  projektowania automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych obróbki i montażu, a także projektowania i użytkowania szerokiego wachlarza urządzeń kontrolno-pomiarowych . Projekty wykonywane podczas studiów w powiązaniu z przemysłem umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania kompleksowych problemów w przedsiębiorstwie oraz nauczą nowoczesnego podejścia do projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu przy wykorzystaniu systemów informatycznych, kontrolno-pomiarowych oraz automatyzację i robotyzację procesów.

Przedmioty:
 • Robotyzacja procesów technologicznych 15w 15l
 • Programowanie robotów i obrabiarek CNC 15w 15l
 • Oprzyrządowanie technologiczne 15w 15p
 • Systemy CAD/CAM 15w 15l
Przedmioty obieralne:
 • Dobór narzędzi i parametrów skrawania 15w 15ćw
 • Technologiczność konstrukcji 15w 15ćw
 • Podstawy technologii montażu 15w 15l
 • Symulacja procesów produkcyjnych 15w 15l
 • Chłodziwa i ciecze obróbkowe 15w 15l
Obszary prac:
 • Projektowanie, optymalizacja, modelowanie oraz symulacja, mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu,
 • Wykorzystanie systemów CAx do projektowania stanowisk montażu i symulacji procesu montażu,
 • Dobór i programowanie robotów przemysłowych,
 • Wyrównoważenie (balansowanie) linii montażowych z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych, genetycznych i ewolucyjnych,
 • Analiza technologiczności konstrukcji części, zespołów i wyrobów,
 • Technologie uzębień i uzwojeń, badania eksploatacyjne narzędzi do obróbki kół zębatych,
 • Kształtowanie warstwy wierzchniej,
 • Badanie ostrzy skrawających niepowlekanych oraz powlekanych powłokami twardymi i supertwardymi,
 • Porównanie wybranych operacji tokarskich i szlifierskich pod kątem ekonomiki obróbki, dokładności i jakości warstwy wierzchniej,
 • Dobór materiałów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania zahartowanej stali i żeliwa, stali nierdzewnych, żaroodpornych, stopów tytanu itp.,
 • Zastosowanie różnych narzędzi z powierzchniami diamentowymi.
 • Analiza naprężeń w warstwie wierzchniej po różnych operacjach technologicznych
 • Obróbka skrawaniem z dużymi prędkościami (HSM),
 • Laserowe wspomaganie obróbki (Laser Assisted Machining),
 • Nadzorowanie procesu skrawania z wykorzystaniem sieci neuronowych,
 • Nowe rozwiązania systemów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania,
 • Aspekty ekonomiczne tzw. obróbki kompletnej,
 • Mikrogeometria ostrzy narzędzi skrawających i powierzchni obrobionej po skrawaniu precyzyjnym,
 • Próby sztywności statycznej i dynamicznej elementów i zespołów obrabiarek i narzędzi
 • Projektowanie narzędzi składanych z wykorzystaniem systemów CAD,
 • Opracowanie oprzyrządowania do analizy makro i mikrostruktur warstwy wierzchniej po zahartowaniu laserem i toczeniu,
 • Opracowanie parametrycznych modeli bryłowych na podstawie chmury punktów,
 • Opracowanie modeli wyrobu w środowisku VR (Virtual Reality),
 • Porównanie różnych technik wytwarzania prototypów pod kątem wykorzystania ich w odlewaniu próżniowym (Vacuum Casting),
 • Metoda automatycznego programowania obrabiarek CNC w systemie CATIA V5,
 • Projektowanie i badania dedykowanych czujników i urządzeń o zakresach pomiarowych od pojedynczych nanometrów do kilku metrów.
 • Pomiar stykowe i optyczne w obszarze nierówności powierzchni.
 • Projektowanie i modelowanie właściwości metrologicznych systemów teledetekcji termalnej.
 • Diagnostyka termalna w zakresie aktywnych i pasywnych systemów termowizyjnych.
 • Pomiary wibracji, deformacji i defektów za pomocą systemów holograficznych.
 • Badania dokładności i aplikacje stykowych i bezstykowych współrzędnościowych systemów pomiarowych.
 • Pomiarowa tomografia komputerowa – badania cech niedostępnych innymi technikami i/lub porównanie z innymi systemami współrzędnościowymi.
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Zakład Obróbki Skrawaniem
 • Zakład Projektowania Technologii
 • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Technologia przetwarzania materiałów
Opis:

Absolwent specjalności Technologia przetwarzania materiałów uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod projektowania i sterowania procesami wytwarzania wyrobów i półwyrobów z metali, tworzyw sztucznych oraz kompozytów, kształtowania wyrobów metalowych na drodze odlewania i obróbki plastycznej, kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu nowoczesnych procesów technologicznych, doboru optymalnej technologii wytwarzania oraz kontroli prawidłowości jej przebiegu, stosowania w praktyce przemysłowej komputerowych systemów CAD/CAE.

Przedmioty:
 • Projektowanie wyrobów odlewanych 15w 15p
 • Projektowanie wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną 15w 15p
 • Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 15w 15p
 • Wspomaganie komputerowe w przetwarzaniu materiałów 15w 15pl
Przedmioty obieralne:
 • Metody badań wyrobów i procesów polimerowych 15w 15l
 • Organizacja procesów przetwarzania materiałów w przemyśle 15w 15l
 • Dobór materiałów do wytwarzania wyrobów 15w 15l
 • Podstawy konstrukcji oprzyrządowania technologicznego 15w 15p
Obszary prac:
 1. Odlewnictwo
 2. Obróbka plastyczna
 3. Tworzywa sztuczne i guma
 4. Obszary pokrewne i interdyscyplinarne
 • Technologia wytwarzania wybranych wyrobów
 • Konstrukcja oprzyrządowania do wytwarzania wyrobów
 • Konstrukcja i wyposażenie stanowisk do wytwarzania wyrobów
 • Symulacja procesu wytwarzania wyrobów
 • Recykling
 • Planowanie i sterowanie produkcją - aspekty jakościowe, aspekty logistyczne: 
 • Kontrola procesu odlewania ciśnieniowego
 • Ocena dokładności wymiarowej odlewów precyzyjnych
 • Wpływ parametrów suszenia na właściwości regranulatów z poli(tereftalanu etylenu) - PET
 • Wpływ technologii wytłaczania na strukturę polioksymetylenu modyfikowanego nanocząstkami POSS
 • Wpływ technologii wytłaczania na właściwości nanokompozytów  na bazie polioksymetylenu (POM)
 • Charakterystyka odpadów masy formierskiej
 • Kontrola procesu technologicznego w odlewni żeliwa
 • Kontrola jakości odlewów żeliwnych dla przemysłu maszynowego
 • Wtryskiwanie wyrobów z mieszanin liniowych poliestrów w przemyśle
 • Wpływ parametrów wtryskiwania na jakość wyrobów medycznych
 • Proces metalurgiczny otrzymywania tytanu i jego stopów oraz wytwarzanie odlewów    i pian  tytanowych
 • Proces metalurgiczny wytapiania wybranego gatunku staliwa w piecu elektrycznym łukowym
 • Proces technologiczny wytwarzania rdzeni stosowanych  podczas wytwarzania odlewów staliwnych
 • Wytapianie staliwa chromowo-niklowego w piecu indukcyjnym
 • Właściwości mieszanin polietylenu z poliamidem 6 modyfikowanych montmorylonitem
 • Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mieszanin polietylenu z poliamidem 6 modyfikowanych montmorylonitem
 • Projekt procesu technologicznego wybranego odlewu
 • Rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych grzanych indukcyjnie
 • Badanie wybranych właściwości rdzeni wytwarzanych w technologii cold box
 • Badanie wybranych właściwości rdzeni wytwarzanych w technologii hot box
 • Wytwarzanie odlewów kompozytowych z osnową ze stopów aluminium
 • Metody badań zanieczyszczeń  niemetalicznych aluminium i jego stopów
 • Projekt oprzyrządowania do wytwarzania form odlewniczych na przykładzie wybranego odlewu artystycznego
 • Projekt eksperymentalnego stanowiska do podciśnieniowego wypełniania form ciekłym metalem
 • Porównanie jakości cięcia blach stalowych wybranymi technikami
 • Regeneracja wybranych części maszyn metodami spawalniczymi
 • Identyfikacja wad materiałowych w warstwowych kompozytach konstrukcyjnych
 • Wytwarzanie i badania laminatów na osnowie z żywic konstrukcyjnych, w tym uniepalnionych
 • Technologia wytwarzania podzespołu stosowanego w samolocie bezzałogowym
 • Technologia wytwarzania nakrętek z tworzyw sztucznych
 • Opracowanie technologii kształtowania osłony traka LT70
 • Analiza procesu wywijania obrzeży otworów metodą Flowdrill
 • Opracowanie technologii kształtowania elementów przewodzących bezpieczników topikowych
 • Analiza porównawcza systemu wytwarzania różnych typów ram okiennych
 • Wpływ warunków wtryskiwania na właściwości wyrobów z poliwęglanów
 • Konstrukcja narzędzi doświadczalnych i próby technologiczne ściskania rurowych elementów grzejnych
 • Korekta geometrii stempla do wyciskania denek samochodowych filtrów paliwa gazowego
 • Zaprojektowanie przyrządu do pomiaru kąta gięcia rur okrągłych
 • Zaprojektowanie nowych elementów centrujących oraz kanałów wlewowych dla wybranych form wtryskowych
 • Uszczelnienia z materiałów polimerowych produkowane w wybranym przedsiębiorstwie
 • Badanie właściwości PA6 modyfikowanego POSS
 • Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów z modyfikowanego polipropylenu
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Odlewnictwa
 • Zakład Tworzyw Sztucznych
 • Zakład Obróbki Plastycznej
Dodatkowe Informacje:

ZiIP

Informatyzacja produkcji
Opis:

Absolwent specjalności Informatyzacja Produkcji uzyskuje szeroką wiedzę na temat informatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz efektywnego wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, nabywa umiejętności związane z:

 • projektowaniem systemów baz danych,
 • użytkowaniem i wdrażaniem systemów planowania i zarządzania produkcją klasy ERP,
 • wykorzystaniem komputerowych systemów inżynierskich w technicznym przygotowaniu produkcji z zastosowaniem  najnowszych metod projektowania wyrobu
 • symulacji procesów produkcyjnych .
Przedmioty:
 • Inżynierskie bazy danych 15w 15l
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami 15w 15l
 • Zarządzanie projektem informatycznym 15w 15l
 • Symulacja kosztów wytwarzania 15w 15l
Przedmioty obieralne:
 • Wizualizacja i nadzorowanie produkcji 15w 15l
 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn 15w 15l
 • Wizualizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych 15w 15l
 • Narzędzia jakości w inżynierii produkcji 15w 15p
 • Metody projektowania innowacyjnych wyrobów  15w 15p
Obszary prac:

Wszystkie tematy obejmujące wykorzystania narzędzi informatycznych do realizacji różnorodnych zadań w przedsiębiorstwach produkcyjnych, np.:

 • Doskonalenie planowania produkcji w wybranej firmie branży motoryzacyjnej
 • Symulacja pracy elastycznego gniazda produkcyjnego
 • Analiza możliwości zastosowania paneli dotykowych w sterowaniu produkcją
 • Przegląd sposobów manipulacji obiektami w środowisku rzeczywistości wirtualnej
 • Zintegrowane strategie planowania produkcji i zaopatrzenia z wykorzystaniem systemu Dynamics AX
 • Opracowanie zestawienia norm i dyrektyw stosowanych w proekologicznym projektowaniu ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego oznakowania wyrobów.
 • Zakładanie i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na przykładzie biura projektowego
 • Organizacja utrzymania ruchu procesów wytwarzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Model magazynu potrójnego VW Poznań
 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania do regeneracji głowic silników samochodowych
 • Projekt urządzenia do manipulacji obiektami w środowisku wirtualnym
 • Wirtualizacja procesów technologicznych wykonywania wyrobów i półwyrobów
 • Modelowanie i symulacja komputerowa procesów technologicznych w przetwarzaniu materiałów, szczególnie w odlewnictwie
 • Komputerowe prognozowanie struktury i stanu jej jakości oraz lokalnych właściwości mechanicznych dla potrzeb systemów sterowania jakością, szczególnie w odlewnictwie
 • Identyfikacja jakości wyrobów i półwyrobów za pomocą badań nieniszczących (NDT+), metodami VT, RT, MT, UT, PT, z uwzględnieniem raportowania badań i wprowadzania do systemów zarządzania jakością w ramach ERP
 • Eksperymentalne struktury i sposoby pozyskiwania danych produkcyjnych w integracji z systemami klasy ERP
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Instytut Technologii Mechanicznej
 • Laboratorium CAD/CAE Technologii Materiałów
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
Systemy produkcyjne
Opis:

W specjalności Systemy produkcyjne położono większy nacisk na zagadnienia techniczne, właściwe dla inżyniera mechanika pełniącego funkcje, menedżera procesów produkcyjnych. Przedmioty są tak dobrane, aby uzyskiwane wykształcenie techniczne było związane z umiejętnościami praktycznymi i wiedzą ogólną, pozwalającą na pracę na różnych stanowiskach. Absolwent zdobywa umiejętności projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych, uzyskując przygotowanie do pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Przedmioty:
 • Projektowanie systemów zrobotyzowanych 15w 15l
 • Sterowanie przepływem produkcji 15w 15ćw
 • Projektowanie procesów technologicznych II 15w 15p
 • Zaawansowane procesy wytwarzania 15w 15l
Przedmioty obieralne:
 • Systemy produkcyjne w technologiach materiałowych 15w 15l
 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn 15w 15l
 • Inżynierskie bazy danych 15w 15l
 • Wizualizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych 15w 15l
 • Niekonwencjonalne systemy wytwarzania 15w 15p
 • Narzędzia jakości w inżynierii produkcji 15w 15p
 • Rzeczywistość rozszerzona w inteligentnej fabryce 15w 15p
Obszary prac:
 • Analiza systemu produkcyjnego w wybranym zakładzie
 • Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji w wybranym zakładzie produkcji
 • Proces technologiczny wytwarzania wyrobu (odlewnictwo, obróbka plastyczna, obróbka ubytkowa, montaż, przetwórstwo tworzyw sztucznych)
 • Organizacja stanowisk produkcyjnych (analiza pracy stanowiska, opracowanie koncepcji usprawnienia pracy stanowiska)
 • Analiza przepływu materiału w procesach wytwarzania - gniazda technologiczne i przedmiotowe, komórki produkcyjne, rozmieszczenie modułowe stanowisk produkcyjnych.
 • Projektowanie (technologiczne i organizacyjne) linii produkcyjnych i montażowych - wyrównanie czasu pracy poszczególnych stanowisk linii.
 • Projektowanie przepływu ssącego 
 • Analiza możliwości stosowania technologii grupowej - projektowanie przepływu materiałów
 • Analiza zdolności jakościowej procesów wytwórczych
 •  Analiza kosztów produkcji w wybranym zakładzie
 • Wpływ organizacji systemu produkcyjnego na: jakość produkowanych wyrobów oraz procesy logistyczne przedsiębiorstwa
 • Sterowanie procesami systemu produkcyjnego (opracowanie harmonogramów według różnych cykli wytwórczych, sterowanie produkcją w przypadku przepływu ssącego)
 • Analiza ograniczeń systemu produkcyjnego (wąskich gardeł), sterowanie pracą wąskiego gardła, analiza możliwości likwidacji wąskich gardeł
 • Doskonalenie systemu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie
 • Ocena zdolności produkcyjnej - analiza działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcyjnej systemu produkcyjnego lub usługowego.
 • Procesy logistyczne przedsiębiorstwa (analiza kosztów procesów logistycznych, wyznaczanie zapasów bezpieczeństwa)
 • Wykorzystanie narzędzi oszczędnego wytwarzania (lean manufacturing) do usprawnienia działania systemu produkcyjnego
 • Wykorzystanie systemów komputerowych wspomagających zarządzanie w firmie (systemy MRP, MRP II, ERP)
 • Modernizacja systemu produkcyjnego w zakładzie produkcyjnym
 • Szybkie przezbrajanie urządzeń technologicznych (SMED) - opracowanie koncepcji związanej z przezbrajaniem stanowisk w wybranym przedsiębiorstwie
 • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie (TPM)
 • Ergonomia i diagnostyka maszyn:
 • Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk pracy w systemie produkcyjnym
 • Ocena ryzyka zawodowego wybranych stanowisk  pracy w systemie produkcyjnym
 • Ocena bezpieczeństwa maszyn na wybranym przykładzie
 • Badanie zagrożenia hałasem na wybranym stanowisku pracy
 • Diagnostyka energetyczna systemu człowiek - zmechanizowane narzędzie ręczne
 • Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy w systemie produkcyjnym
 • Analiza zagrożenia hałasem w wybranych pomieszczeniach
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:

profil dyplomowania Systemy produkcyjne - grupa SP1:

 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji,
 • Instytut Technologii Mechanicznej,
 • Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów

profil dyplomowania Systemy produkcyjne - grupa SP2:

 • Instytut Technologii Materiałów,
 • Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
Dodatkowe Informacje: