Strona Kierunki kształcenia

Wydział Inżynierii Mechanicznej prowadzi studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), II stopnia (magisterskie) oraz niestacjonarne I i II stopnia. Studia I stopnia trwają 7 semestrów w try­bie stacjonarnym lub 8 semestrów w trybie niestacjonarnym. Studia II stopnia trwają odpowiednio 3 lub 4 semestry i są przeznaczone dla inżynierów po ukończeniu studiów I stopnia.

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Rodzaje studiów: stacjonarne I stopnia i II stopnia

Na kierunku Inżynieria Biomedyczna student uczy się projektować apa­raturę i urządzenia medyczne. Od konstruktorów i serwisantów takiej aparatury wymaga się, aby posiadali wiedzę obejmującą podstawy mechaniki, mechatroniki, inżynierii materiałowej, medycyny i innych po­krewnych dziedzin. Stopień złożoności stosowanej aparatury sprawia, że potrzebna jest wysokokwalifikowana kadra o wykształceniu wykra­czającym poza obszary konstruktora mechanika czy mechatronika. Studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna mają na celu przygotowanie absolwentów mogących sprostać temu wyzwaniu. W trakcie realizacji programu kształcenia student uzyska wiedzę niezbędną do konstruo­wania, eksploatowania i serwisowania urządzeń biomedycznych, czyli takich, które stosowane są przede wszystkim w środowisku szpitalnym i ambulatoryjnym do diagnozowania pacjentów, prowadzenia zabie­gów i operacji, rehabilitacji oraz do przeprowadzania doświadczeń biomedycznych. Student zapoznana się też - przede wszystkim od strony inżynierskiej - z podstawami biomechaniki, projektowania protez i implantów oraz z zastosowaniem różnorodnych metod akustycz­nych, optycznych, elektronicznych i informatycznych w medycynie.

Na kierunku Inżynieria Biomedyczna studenci mają do wyboru następujące specjalności (studia I stopnia):

• budowa i eksploatacja urządzeń medycznych,

• protetyka.

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia.

Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej inżynierskiej.

Studenci studiów II stopnia mają możliwość wyboru spośród nastę­pujących specjalności:

  • urządzenia medyczne i rehabilitacyjne,
  • inżynieria implantów i protezowania.

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 

Rodzaje studiów: stacjonarne I i II stopnia, niestacjonarne I i II stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk podstawowych, technicznych oraz ekonomicznych i zarządzania. Wiedza ta pozwala absolwentom na samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych, we wszechstronnym ujęciu ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, a także na kierowanie zespołami ludzkimi. Podczas studiów kształtuje się umiejętność myślenia systemowego, łączenia abs­trakcji i konkretów, formułowania problemów i ich rozwiązywania. Szeroki zakres wiedzy, jaki daje ten, najbardziej uniwersalny, kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagno­stycznej, a także menedżerskiej i dydaktycznej. Studia I stopnia kończyć się one będą wykonaniem pracy dyplomowej inżynierskiej w zakresie specjalności:

Studia STACJONARNE I stopnia:

• konstrukcja maszyn i urządzeń,
• technologia przetwarzania materiałów,
• technologia maszyn.

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia.

Studia NIESTACJONARNE I stopnia:

• konstrukcja maszyn i urządzeń,
• inżynieria mechaniczna,
• technologia przetwarzania materiałów,
• spawalnictwo.

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia.

Studenci studiów II stopnia mają możliwość wyboru spośród nastę­pujących specjalności:

• diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe,
• informatyzacja i robotyzacja wytwarzania,
• inżynieria mechaniczna,
• konstrukcja maszyn i urządzeń,
• systemy MES w mechanice,
• technologia przetwarzania materiałów,
• wirtualna inżynieria projektowania.

 

MECHATRONIKA

Rodzaje studiów: stacjonarne I i II stopnia, niestacjonarne I i II stopnia
 

Nazwa mechatronika pochodzi od połączenia dwóch słów: „mechanika" oraz „elektronika". Program tego kierunku studiów obejmuje kształcenie w zakresie mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki oraz przygotowuje do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokompu­terowe układy sterowania. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działają­cych inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Mechatronika to kierunek studiów dla osób wykazujących zaintereso­wanie takimi zagadnieniami jak: projektowanie urządzeń precyzyjnych, zastosowanie systemów komputerowych w automatyzacji maszyn i urządzeniach technologicznych, programowanie sterowników i syste­mów komputerowych, projektowanie elektronicznych układów sterowa­nia i pomiarów, robotyka oraz zastosowane sztucznej inteligencji.

Studenci kierunku Mechatronika mają obecnie do wyboru następujące specjalności (studia I i II stopnia):
• konstrukcje mechatroniczne,
• automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych,

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia

Prowadzone będą także studia stacjonarne II stopnia w języku wykłado­wym angielskim: MECHARTONICS - Mechatronic Constructions

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Rodzaje studiów: stacjonarne I i II stopnia, niestacjonarne I i II stopnia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to nowoczesny, popularny i interdy­scyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z prob­lematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwen­tom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach. W nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych coraz większą rolę odgrywają systemy informatyczne, w których komputerowo ste­rowane maszyny są połączone poprzez sieci z działami przygotowania produkcji, marketingu i zarządzania. Absolwent tego kierunku jest szczególnie dobrze przygotowany do organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych. Uzyskuje także wiedzę w zakresie działalno­ści techniczno-handlowej. Wiedza menedżerska w połączeniu z wiedzą techniczną daje dobre podstawy do zajmowania stanowisk kierowni­czych w przedsiębiorstwach, w których technika ma duże znaczenie. Uzyskane przygotowanie jest także znakomitym fundamentem do za­kładania i prowadzenia własnych małych i średnich, nowoczesnych firm produkcyjno-handlowych.

Studia I stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej inżynier­skiej w zakresie specjalności:

• informatyzacja produkcji

• systemy produkcyjne

• logistyka przedsiębiorstwa (tylko studia niestacjonarne)

• zarządzanie jakością (tylko studia niestacjonarne)

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia.

Na studiach II stopnia przewidywane są następujące specjalności:

• informatyzacja produkcji

• systemy produkcyjne

• zarządzanie jakością

• logistyka przedsiębiorstwa (tylko studia niestacjonarne)

 

PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING

Mode and Type: Studies of the second cycle

Duration: 1,5 year (3 semesters)

Candidate’s predispositions:

  • The student must have the knowledge and skills necessary to study product lifecycle engineering, which include the basics of product design, production engineering, and the ability to use basic CAD and CAE tools.
  • The course is available to students with a bachelor’s degree in mechanical engineering, production engineering, production management, or similar fields.

Career opportunities for graduates:

  • Graduates of the Product Lifecycle Engineering course will gain the knowledge and skills necessary to coordinate activities throughout the phases of a product’s lifecycle.
  • The course covers design, prototyping and testing, preparation and testing of the production process, production of a pilot series, and the full launch of a product, with consideration of technical, environmental, and economic aspects.
  • The knowledge acquired will be general enough for the graduate to confidently coordinate and supervise the processes of preparation and implementation for production of products in various industries producing, for example, cars, household appliances, furniture, interior furnishings, personalized medical products, toys, packaging, stationery and more.
  • Graduates will be prepared to independently carry out comprehensive implementation of a product in small and medium-sized enterprises (SMEs) and to work in research and development, production, marketing, or sales departments, or in a production manager position.

The content of the course includes topics connected with Industry 4.0 technologies, including virtual design systems, the Internet of Things and product personalization. Much emphasis will be placed on the relationships between the processes in subsequent phases of a product's life, especially in the ​ context of sustainable development. The course also includes interactive visits to manufacturing companies.

 

Studiując na naszym Wydziale możesz zostać specjalistą w zakresie:  

•  inżynierii biomedycznej,

•  diagnostyki maszyn i systemów pomiarowych,

informatyzacji i robotyzacji wytwarzania,

informatyzacji produkcji,

•  inżynierii mechanicznej,

•  inżynierii w medycynie,

•  konstrukcji maszyn i urządzeń,

•  konstrukcji mechatronicznych,

•  logistyki przedsiębiorstwa,

•  materiałów metalowych i tworzyw sztucznych,

•  mechaniki materiałów i konstrukcji,

•  mechatroniki w środkach transportu,

•  systemów produkcyjnych,

•  technologii przetwarzania materiałów,

zarządzania jakością,

oraz innych gwarantujących Ci w przyszłości atrakcyjną pracę.